Ανώτερη
συνεργιστική δράση

Καλύτερο ποσοστό γονιμοποίησης, ποσοστό κύησης και
καλύτερη ποιότητα εμβρύων

AKH STUDY 2017Αριθμός γυναικών
n = 100

(PROFERTIL® female Ομάδα Μελέτης
n = 50; Ομάδα Ελέγχου n = 50)

Σχεδιασμός μελέτης
Ανοικτή, μονοκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πιλοτική μελέτη.
Αριθμός γυναικών: 100

Κλινική μελέτη για τη συγκεκριμένη σύσταση του PROFERTIL® female
The Impact of a Standardized Oral Multinutrient Supplementation on Embryo Quality in in vitro Fertilization/Intracytoplasmic Sperm Injection: A Prospective Randomized Trial

Σκοπός της μελέτης
Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της πιλοτικής μελέτης ήταν να αποδειχθεί η επίδραση του PROfertil® female στην ποιότητα των εμβρύων, σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (συγκριτικά με 400 mg φολικού οξέος).
Ο δευτερεύων στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το ποσοστό κλινικής κύησης.

Παράμετροι αποτελεσματικότητας

  1. Ποιότητα εμβρύων την ημέρα 3 μετά την ωοληψία (καλή ποιότητα έναντι κακής ποιότητας)
  2. Ποσοστό κλινικής κύησης

*Nouri K. et al., Gynecol Obstet Invest. 2017;82(1):8-14.